Onderstaand zijn vertaalde gesprekken tussen Billy Eduard Albert Meier en Ptaah.

Zeshonderdvijfentwintigste Contact

Zaterdag, 15 augustus 2015, 17.44 uur

Billy        Wat ook zal betekenen, dat de inmenging van de VS in de EU-dictatuur en haar idiote dictatuurpolitiek een eind zal vinden en daarmee ook de ophitsing tegen Rusland, die specifiek in samenwerking met VS-Amerika door de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de EU bedreven wordt.

De EU-dictatuurgevoerde politiek wakkert het wijdgrijpende conflict met Rusland steeds verder aan, wat tot zeer zwaarwegende gevolgen kan leiden, wanneer de EU-dictatuur met vooraan lopend Angela Merkel niet eindelijk de koers wijzigt om op een kwaadaardige confrontatie met Rusland af te stevenen, en dit in een vreedzaam samenleven zal veranderen.

Gebeurd dit niet, dan zullen daaronder uiteindelijk heel Europa en daarmee ook Zwitserland leiden, maar ook Rusland en de aanhangende landen alsook de gehele wereld.

Ptaah

  1. Daar valt niet aan te twijfelen, als er door de EU op dezelfde manier wordt voortgevaren, die door Angela Merkel wordt aangedreven, die in de EU de maatgevende grondkracht is van alle dictatoriale allures, dictatuuraspiraties, machtsambities, landeninlijvingen in de EU en de betreffende kopieën en verkeerde maatregelen.

Billy        Waarbij de <heren van de schepping>, die aan het EU-roer zitten, in hun domheid niet opmerken en niet begrijpen, dat ze door de realiteitsvreemd-naïeve bondskanselier net zo gemanipuleerd worden, zoals ze zelf door de VS-politici in het duister gehouden worden en voor lijn en draad voor hun geheime en oud bedachte plan met betrekking tot de wereldheerschappij benut worden, wat natuurlijk ook het streven naar inmengen in de EU-dictatuur in zich bindt. En dat is daadwerkelijk het geval, want ze is effectief de maatgevende hoofdpersoon voor de VS, om hun eigen en achterbakse bemoeiingen een zich-inmengen-kunnen in de EU-dictatuur in werkelijkheid te kunnen omzetten, en wel op de wijze, dat Angela Merkel door de VS-Amerikaanse influisteringen naar hun zin in de EU-dictatuur politiek-manipulerendeinvloed uitoefent. Dat is de grond waardoor ze door de VS-politici uitgezocht en voorgetrokken wordt en ze in haar realiteitsvreemde naïviteit niet merkt, dat ze voor de VS-plannen achterbaks en onredelijk gebruikt, vervoerd en opgehitst wordt, met als gevolg dat ze naar de haar voorgeschotelde VS-influisteringen handelt, in de manier dat ze de EU-machtigen in VS-gewenste listige wijze indoctrineert en daarmee de weg voor een omvattende invloed van de VS in de EU-dictatuur voorbereid.

pluk europa

Alle, die tot hetzelfde rondje van EU-dictatorischen behoren, zijn de, voor de realiteitsvreemde-naïviteit gevallen bondskanselier, in zoverre onderdanig, dat ze niet merken, hoe deze vrouw ze allemaal naar de VS-plannen om de vinger wikkelt en ze zo indirect door de VS gemanipuleerd worden.

Ook betekent het geheel, dat alle EU-satellieten naar mate van realiteitsvreemd-naïeve handelingen en werken van Angela Merkel en de VS-Amerikaanse finesses stiekem voor een medewerking aan de VS in de EU-dictatuur gedrild worden. Domheid en idioterie kennen geen grenzen, zoals dit bij de bondskanselier het geval is, en specifiek omdat ze een realiteitsvreemde-naïviteit en daarmee ook op een van de ontelbare vormen van persoonlijkheidsstoringen wijst, die ook met psychopathische vormen verbonden is en tot een machtswaan leid. Daartoe is ook nog te zeggen, dat de realiteitsvreemde-naïviteit niets met de eigenlijke resp. natuurlijke naïviteit heeft te maken, die veel mensen eigen en door de geboorte aangeboren en ook als natuurlijk te kenmerken is. De natuurlijke naïviteit, die ook blauwogigheid en oorspronkelijk, ongevaarlijk kinderlijk genoemd werd, kan als een verkorte, in het algemene spraakgebruik overgegane vorm van natuurlijk worden aangezien, waarbij daaruit voortkomend mensen in het algemeen als naïef gekenmerkt worden, die beredeneerde opmerkingen, omstandigheden, handelingen en situaties enz. niet juist kunnen inschatten, waardoor de naïviteit in deze vorm ook als synoniem staat voor lichtgelovig, argeloos, makkelijk verleidbaar of onwetend. Deze natuurlijke naïviteitsvorm heeft daarentegen in geen opzicht te maken met realiteitsvreemde naïviteit, die in pathologisch zwakzinnige, oorspronkelijke en dwaze wijze optreed en op zieke waanbeelden als gevolg van foutieve beoordelingen berust. Waarvan zelfs de daardoor overvallen mens niet bewust is en ook door de medemensen en in de regel ook door vakmensen niet herkent kan worden.

De waan heeft een grondslag in realiteitsvreemd-naïeve verkeerde inschattingen, verkeerde beoordelingen en onjuiste interpretaties met betrekking tot uiteenzettingen, verklaringen, dingen, betekenissen, gebeurtenissen, situaties, voorkomende zaken, redenen, feiten en zaken alsook een gebrekkige mensenkennis enz.

Verder zijn daarmee ook persoonlijke onjuiste handelingswijzen, waangeloof, boosaardigheid, egoïsme, zelfbedrog, zelfverleiding, werkelijkheidsvreemdheid en onjuiste realiteitsherkenning verbonden. Daaruit ontstaan onjuiste zichtwijzen en begripsvormen, en wel daarom, omdat de realiteit een zaak enz. niet bevat, niet herkent en als gevolg ook niet realistisch-juist ingeschat en daarom niet beoordeeld noch realistisch gewaardeerd kan worden. Dat leid ertoe, dat de effectief gegeven feiten volledig vals geïnterpreteerd en als gevolg daaruit onjuiste en gevaarlijke beslissingen gemaakt en natuurlijk ook soortgelijke verkeerde en verwarde handelingen doorgevoerd worden, waardoor op diverse wijze veel onheil aangericht wordt. En dit is bij realiteitsvreemd-naïeve mensen specifiek het geval met betrekking tot spraakgerelateerde uitingen, uiteenzettingen, verklaringen, alsook handelings- en verhoudingswijzen van andere mensen, die in de focus van een pathologisch realiteitsvreemd-naïeve geraken, waarbij het geen rol speelt, of zich het geheel van het in de opmerkzaamheid van de realiteitsvreemde-naïeve geraakte onderwerp om een familiaire, maatschappelijke, filosofische, politieke, private, religieuze, sektarische of een helder universele vorm gaat. Daarbij is dit alles voor medemensen niet vast te stellen aan onderdrukte angsten van het falen en de achtervolgingswaan verbonden, wat toch door een bijzonder pathologisch <ingevreten> inzet voor een zaak alsook door een uiterst geroutineerd en zelfs intelligent, suggestief- dictatoriale machtsgebaar alsook perfecte toneelspelerij en onjuiste competentiegebaren opgepoetst wordt.

Het geheel werkt op de wijze op de medemens, dat een op deze manier handelende realiteitsvreemde-naïeve onjuist als zeer omzichtig, beslissingsvast, handelingszeker en competente mens ingeschat en dermate bejubelt wordt.

Zoals je vader Sfath me al leerde, en zoals ook jij me verscheidene malen in de loop van onze vriendschap beleerd en verklaard heeft, is de eigenlijke realiteitsvreemde-naïeviteit als <tegen het verstand en het vernuft> aan te duiden, letterlijk ook als <dol> of ook <grootheidswaanzinnig>. Het geheel heeft een pathologische grondslag in een zwaar minderwaardigheidscomplex en een psychische storing, die door zelfbedrog in grootheidswaan en zelfverheerlijking omgevormd is en naar buiten als omvattende competentie tentoongesteld wordt met als gevolg door de medemensen en vaklui niet herkend. Deze vorm van realiteitsvreemde-naïviteit heeft een grondslag in haar middelpunt op dominerende waanbeelden, de faalangst, achtervolgingsangst of in het ergste geval een acute achtervolgingswaan veroorzaken, alsook een verstoorde waarneming van de effectieve reële werkelijkheid en haar waarheid. Mensen, die realiteitsvreemd-naïef zijn, vallen in de regel in het gelijke raamwerk als de natuurlijk naïeven en leiden aan gelijke symptomen als hen, toch kunnen ze hun realiteitsvreemde-naïviteit en daarmee hun persoonlijkheidsstoornis op zulke wijze perfect verschuilen, dat deze, zoals ik zei, niet eenmaal door beroepskrachten vastgesteld kan worden, nog te zwijgen over de ongeschoolde leken. Een realiteitsvreemd-naïef mens ziet in zijn omgeving alsook in de grote en gehele beschrijvingen, uiteenzettingen, dingen, verklaringen, feiten, gebeurtenissen, redeneringen, situaties en voorkomendheden en in al de mensen een vijandige en in het extreemste geval zelfs boosaardig hun vervolgende houding, wanneer het geheel niet in hun eigen inzicht en mening past en alles niet in zijn persoonlijke waarnemings-, verstands-, vernufts-, en wensveld, alsook niet in zijn handelingsinspanningen en doelstellingen past.

waan

Dit, terwijl een mens in zijn realiteitsvreemde-naïviteit met betrekking tot de gelijke factoren alles voor zoete koek neemt en dermate ook de in hem gesuggereerde wijze achteloos en onberedeneerd handelt, wanneer hem het gelijke inzicht en mening en gelijke zin als hun zelf voorgespeld wordt. Eigenlijk ziet een realiteitsvreemd-naïeve in zijn waan alles effectief werkelijkheidsloos en naarmate zijn eigen inzichten en zijn persoonlijke mening, met als gevolg dat de zaken onjuist beoordeeld en zo ook veroordeeld. Dat leid ertoe dat volledig onjuiste en dwaze inzichten en een basisverkeerde mening in hen ontstaat, die ze suggestief op de medemens overbrengen, deze naar hun zin beïnvloed en ze op hun realiteitsvreemd-naïeve verwarde lijn brengt en ze tot blinde volgelingen maakt, zonder dat deze waarnemen, dat ze onder druk gezet en misleid worden. De realiteitsvreemd-naïeve mens wordt, alsook de eigenlijke natuurlijk naïeve, tegenover andere mensen door een angstig of agressief wantrouwen beheerst, waarbij het geheel van waanbeeld tot overtuiging leid, dat elke mens, die in zijn vizier raakt, een bezwering tegen hun voeren. Dat hindert de realiteitsvreemd-naïeve paradoxaal niet, hetzelfde als de natuurlijk naïevete zijn, namelijk argeloos, kinderlijk, lichtgelovig, onwetend, makkelijk te verleiden en zelfs bovenop de normaal-naïeve ook nog zwakzinnig, en boosaardig, met als gevolg dat hij de gebeurtenissen, handelingen, situaties, omstandigheden en hen suggestief ingegeven beschrijvingen, dingen, influisteringen, feiten, leugens, redenen, richtlijnen en laster enz. niet in een afgemeten manier op waarde kan schatten. Een feit, welk betekent, dat de realiteitsvreemd-naïeve mens op deze manier uiterst sterk door de stiekemheid en de machinaties van betreffende mensen negatief, en voor hun niet bewust waarneembaar, beïnvloedbaar en manipuleerbaar is. Het betekent ook, dat een mens, die realiteitsvreemd-naïef is, in velerlei betrekkingen effectief en realistisch alsook inzichten, uitspraken, beschrijvingen, dingen, gebeurtenissen, meningen en zaken enz. niet in werkelijke vorm herkennen en begrijpen kunnen, maar alles inrealiteitsvreemd-naïeve manier onjuist beoordeeld en ook hieruit het tegenovergestelde interpreteert dan wat er daadwerkelijk is of bedoelt is. Ook ontstaat door de realiteitsvreemd-naïviteit voor de daaraan leidende mens eenzienswijze, waaruit een onjuiste interpretatie van de zaak en daaruit volgend ook een volledig onjuiste en een tegenovergestelde inschatting, alsook een onjuist handelen en verhouden ontstaan.

En precies dat is het geval met betrekking tot bondskanselier Angela Merkel, die in haar realiteitsvreemde-naïviteit de op haar gerichte suggestieve inwerkingen van de landsverantwoordelijke politici van de VS niet herkent en daaruit volgend ook de werkelijke draagwijdte van deze VS-beïnvloedingen niet herkennen en ze niet kan beoordelen.

Daardoor is ze een onwetende en gewillige speelbal van de VS-politici, toch door de domme EU-dictatuurmachtigen totaal niet opgemerkt. En dit omdat ze het ware gezicht van de bondskanselier niet kennen, alsook niet de werkelijke achtergrond, die uit de suggestieve beïnvloedingen door de VS-politici zijn gegeven, waarbij het geheel een meewerken van de VS in de EU-dictatuur op de voorgrond staat, alsook de wereldheerschappijverlangens van VS-Amerika alsook een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU-dictatuur. En wanneer het spectrum van realiteitsvreemd-naïviteit beschouwd wordt, waarover ik spreek, dan reikt dit onder omstandigheden, zoals bij de daadwerkelijk realiteitsontwrichte mensen, van neurotische neigingen tot aan zware psychotische ontaardingen, die toch door realiteit ontwrichte-naïviteit onderdrukt en verhuld worden, zodat het geheel niet door de medemensen en de vakmensen kan worden waargenomen. Precies dat is onder omstandigheden voor het milieu uiterst gevaarlijk, en specifiek in politiek opzicht, in het bijzonder in de tegenwoordige betrekking, de EU-dictatormachinatie tegen Rusland. Zoals een eigenlijke neurotische mens is ook een realiteitsvreemd-naïeve even zo door een overdreven gevoeligheid ten opzichte van terugwijzing, pathologie alsook wantrouwen gekenmerkt, wat leid tot dat hij zich met geweld, leugens en bedrog, achterbaksheid en met alle bedenkelijke middelen machtig op de voorgrond stelt, en zelfs dan, wanneer hij over lijken moet gaan. Op deze manier waant de door waan bezeten realiteitsvreemd-naïeve mens met betrekking tot deze vorm van persoonlijkheidsstoornis, dat zelfs neutrale of vriendelijke handelingen van andere mensen vijandelijk of verachtend tegen hen gericht zijn. Op deze manier worden waanmatig door dit soort naïeve mensen steeds terugkerende en onterechte verdenkingen tegen alle soorten medemensen omhoog gebracht, die, zoals ik al zei, niet zijn inzicht en mening delen en niet in zijn verstands- en vernuftsschema, alsook niet in zijn doelstellingen passen, die hij op andere uiterst suggestief, ijverig, dictatoriaal overdraagt en in noodgevallen ook strijdzuchtig bevecht. Misschien kan je nog eenmaal verklaren, wat onder realiteitsvreemd-naïviteit te verstaan is, op een manier, zoals Sfath me verklaart heeft en zoals ook jij het me precies uiteengezet hebt en ik verzocht heb, het geheel in enige mate door te geven. Jij als vakbekwame kan dit veel beter als ik. Naar mijn weten is het begrip <realiteitsvreemde-naïviteit> in de Aardse medicijn- alsook in de psychologie en psychiatrieleren enz. niet bekend, waarom ik denk, dat een korte verklaring van jou zeer goed zou zijn.

Lees hier deel 5 – Over het gevaar van de psychische aandoening: “Realiteitsvreemde naïviteit”

Bron: FIGU

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.